Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

SUWAR Sadowska Spółka Jawna jako administrator danych osobowych podaje następujące dane:

  1. Dane dotyczące Administratora:

Administratorem danych osobowych jest SUWAR Sadowska Spółka Jawna, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki, nr KRS 0000335423, NIP 844-23-13-266, REGON 200294656
dane kontaktowe: biuro@akvilon.pl, (87) 563-59-40

 

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

-zawarcia i wykonania umów na usługi oferowane przez Hotel Akvilon,

-dokonania rezerwacji usług oferowanych przez Hotel Akvilon,

-dokonania meldunku,

-w celu dochodzenia należności,

-w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

  1. Odbiorcami danych osobowych są:

Pracownicy SUWAR Sadowska Sp. J. upoważnieni przez SUWAR Sadowska Sp. J. do przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Przedmiotem przetwarzania Pani/Pana osobowych są:

Imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/zameldowania.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.

 

  1. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

 

-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

-żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

-żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

-wniesienie skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

 

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 2.

 

  1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu.
Call Now Button